Raw Thai Tomato Salad Recipe

Raw Thai Tomato Salad Recipe

  • 1 tomato, sliced
  • 2 tablespoons pine nuts
  • 10 almonds, or more to taste
  • 1 tablespoon dried goji berries
  • 1 tablespoon Thai peanut sauce, or more to taste
  • 1 teaspoon black sesame seeds
  1. Arrange tomato slices on a plate. Mix pine nuts, almonds, goji berries, peanut sauce, and sesame seeds in a bowl; spoon over tomatoes.