Kates Kickin Spice Blend Recipe

Kates Kickin Spice Blend Recipe

  • 2 1/2 tablespoons chili powder
  • 2 tablespoons ground black pepper
  • 2 tablespoons dried oregano
  • 1 1/2 tablespoons ground cumin
  • 1 1/2 tablespoons salt
  • 1 1/2 tablespoons garlic powder
  • 1 1/2 tablespoons onion powder
  • 1 1/2 tablespoons cayenne pepper
  1. Mix chili powder, black pepper, oregano, cumin, salt, garlic powder, onion powder, and cayenne pepper together in an airtight container.